โสม สรรพคุณในการบำรุงประสาทและสมอง

ผลกระทบต่อสุขภาพ จากการใช้โฟมและพลาสติกใส่อาหาร

ภาชนะโฟมและพลาสติกเป็นผลผลิตที่ได้จากปิโตเลียม โดยผลิตขึ้นมาจากวัสดุพอลิเมอร์ชนิดโพลิสไตรีน (polystyrene)
ซึ่งเมื่อนำมาใช้
บรรจุอาหารร้อนหรืออาหารทอด น้ำมันจากอาหารก็จะเกิดปฏิกิริยากับโฟม จะทำให้เกิดสารอันตรายละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร

สารสไตรีนที่เกิดขึ้นจะมีผลเสียต่อร่างกาย คือ ทำลายระบบฮอร์โมนในร่างกาย มีผลต่อระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับและไต

เมื่อถูกผิวหนังหรือเข้าตา หรือสูดดมเข้าไป จะทำให้เยื่อเมือกเกิดการระคายเคือง มีอาการไอและหายใจลำบาก ปวดศีรษะ ง่วงซึม และอื่นๆ อาทิ

• ก่อสารมะเร็งหลายชนิด
• ทำให้ฮอร์โมนผิดปกติ
• มีผลต่อการเต้นของหัวใจ
• ทำลายตับและไต
• มีผลต่อระบบประสาท
• เกิดความผิดปกติของระบบน้ำเหลือง